Föreningsstämma 22 oktober

Distriktens ombud i Hamnarbetarnas a-kassa kallas till ordinarie stämma torsdagen den  22 oktober 2020 klockan 13.00 på World Trade Center i Stockholm. Alla kassans medlemmar har närvarorätt. Önskar du närvara kontakta oss senast den 15 oktober 2020 på [email protected]

Ärenden

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter
  • övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem.

Frågor från medlemmarna ska ställas till styrelsen och vara oss tillhanda senast den 15 oktober 2020. Frågor skickas till [email protected]

Nyhetsarkiv