Organisation

Hamnarbetarnas A-kassa bildades 1976 av Svenska Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarnas A-kassas syfte och mål är att betala ut ersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. Målsättningen är att Betala ut rätt ersättning i rätt tid. Det innebär att vi eftersträvar en hög rättssäkerhet vid handläggning och att ersättning betalas ut så fort som möjligt till de arbetslösa medlemmar som uppfyller villkoren.

A-kassans säte är i Stockholm. Organisationsnummer är 816400-5202.

Medlemmar

Vi har drygt 1 300 medlemmar. Enligt våra stadgar kan de som är anställda inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare i magasin och godsterminaler, bli medlemmar i Hamnarbetarnas a-kassa.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är högsta beslutande organ i Hamnarbetarnas a-kassa och ombuden väljs vid medlemsmöten ute i Svenska Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar. Föreningsstämman hålls en gång om året, normalt sista fredagen i maj och hålls enligt tradition vid Norra Latin i Stockholm. Det är stämman som utser styrelse, beslutar om medlemsavgift och beslutar om kassans ekonomiska ramar. Stämman beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelse

Kassan har fem ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter, varav en ordinarie ledamot och en suppleant utses av IAF. Kassaföreståndaren är adjungerad till styrelsemötena. Styrelsen brukar normalt ha fem möten om året, om inget oförutsett skett. Styrelsen är högsta beslutande organ för tiden mellan föreningsstämmorna och har anställt en kassaföreståndare som ansvarar för den dagliga förvaltningen av kassans verksamhet mellan föreningsstämmorna..

Kansli

Kassans kansli består av två tjänstemän: kassaföreståndare samt utredare. Vi har ett kontor i Stockholm.