Vanliga frågor

Arbetslöshetsersättning

1. Jag blir snart arbetslös - hur gör jag?

Gå till Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och anmäl dig arbetssökande. Någon dag senare får du ett brev från oss. Vi behöver arbetsgivarintyg för de 13 senast arbetade månaderna, blanketten Anmälan om arbetslöshet och kassakort. Ibland behöver vi ytterligare handlingar, i så fall hör vi av oss till dig.

Läs mer i steg för steg.

2. Vad är ett arbetsvillkor?

Ett arbetsvillkor är ett av de villkor som måste vara uppfyllt för att du ska kunna få en ersättningsperiod. Ett arbetsvillkor är uppfyllt om du under 12-månader perioden före du söker ersättning har arbetat minst 80 timmar/månad i minst 6 av månaderna. Eller att du under 12-månader perioden före du söker ersättning har arbetat minst 50 timmar/månad i minst 6 av månaderna, dessa månader måste då vara sammanhängande och den totala arbetade tiden ska vara minst 480 timmar.

3. Vad menas med grundvillkor?

För att kunna få ersättning från a-kassan måste du förutom att uppfylla ett arbetsvillkor även uppfylla grundvillkor under din arbetslösa tid;

 • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
 • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att din avsikt är att arbeta och att det inte finns några hinder för det.
4. Vad menas med kvalifikationstid?

Kvalifikationstid är den tid din ersättning är baserad på. Kvalifikationstiden är de 12 månader som ligger precis före du blev arbetslös/söker ersättning från a-kassan. Under kvalifikationstiden måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt för att kunna beviljas en ersättningsperiod.

5. Vad är normalarbetstid?

Av den sammanlagda tiden du har arbetat under ramtiden räknar vi fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat per vecka. Det kallar vi för normalarbetstid.

6. Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut om ersättning och får min första utbetalning?

Det beror på hur snabbt vi får in kompletta handlingar från dig. När vi har fattat ett beslut om rätt till ersättning har du i regel första utbetalningen på torsdagen veckan efter du fick beslutet.

Användare av Mina sidor som rapporterar tid elektroniskt får en snabbare hantering. Dels på grund av att man kan rapportera sin tid en vecka i taget och dels att tidrapporten är oss tillhanda direkt. Om man inte är användare av Mina sidor rapporterar man sin tid på pappers kassakort. Ett pappers kassakort avser två veckor och kan skickas in först när tiden för kassakortet har passerat. Utbetalning är  möjligt tidigast veckan efter att kassakortet har kommit in till inläsningscentralen.

Sju dagar karens ska fullgöras innan utbetalning sker.

7. Hur kommer utbetalningen in på mitt konto?

Vi använder Swedbank. Har du ett konto i Swedbank sätts pengarna in på det kontot. Om Swedbank saknar uppgift om ditt kontonummer får du hem en utbetalningsavi med posten. När du hämtar ut din ersättning med avin kan du ange ditt bankkontonummer på avins baksida. Då kommer utbetalningarna fortsättningsvis att ske till det bankkonto du meddelat.

Du kan också meddela ditt bankkonto på Swedbank.se/kontoregister .

8. Hur räknas de sju karensdagarna?

Karensdagar räknas av dagar då ersättning skulle ha betalats ut. Ersättning lämnas för högst fem dagar i veckan, och inte för lördagar och söndagar. Ersättning lämnas däremot röda dagar om de infaller under Måndag – Fredag.

9. Hur ofta får jag en utbetalning från a-kassan?

Hamnarbetarnas A-kassa betalar ut ersättning varje torsdag. Det betyder att om du kontinuerligt sänder in tidrapporter får du en utbetalning varannan torsdag. Helgdagar kan dock förskjuta utbetalningsdag.

10. Hur beräkas min ersättning och hur mycket kommer jag att få?

Vi beräknar ersättning utifrån inkomst och arbetade timmar under de 12 månader som ligger precis före du söker ersättning, de 12 månaderna kallar vi kvalifikationstid. Har du arbetat minst 50 timmar en månad räknas även eventuella  socialförsäkringsförmåner med, tex sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning. Vi räknar fram vad din genomsnittliga inkomst per dag varit, samt hur många timmar du i genomsnitt har arbetat per vecka. De 100 första dagarna får du ersättning med 80% av den genomsnittliga inkomst per dag du haft under kvalifikationstiden. Maximal ersättning de 100 första dagarna är 910 kronor per dag före skatt, från dag 101 är maximal ersättning 760 kronor per dag före skatt. Hur mycket du får i ersättning beror på;

 • antalet timmar du arbetat de tolv månaderna före du söker ersättning från a-kassan
 • hur mycket du har tjänat de tolv månaderna före du söker ersättning från a-kassan
 • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta ( arbetsmöjlighet )
 • hur många timmar per vecka du är arbetslös
11. Jag har inte varit medlem i a-kassan så länge, kan jag söka ersättning ändå?

Ja, det kan du. För att få ersättning måste du uppfylla grundvillkoret och ett arbetsvillkor. Om du har varit medlem i a-kassan mindre än ett år får du ersättning enligt grundförsäkringen. Maxbeloppet från grundförsäkringen är 365 kronor/dag. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid ett år före du söker ersättning. Grundbelopp betalas tidigast från dagen du fyllt 20 år.

12. Jag har fått ett återkrav, vad händer nu?

Du har blivit återbetalningsskyldig för att du har fått ut ersättning som du inte hade rätt till. När du har fått ett beslut om återkrav måste du inom 30 dagar betala in beloppet för att inte dröjsmålsränta ska uppstå. I normalfallet sker ingen påföljd vid återkrav. Men om det visar sig att du medvetet lämnat fel uppgifter eller har varit mycket slarvig kan det leda till att du blir utesluten som medlem. Vid grova fel kan det även bli en fråga om bidragsfusk och då är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kassakort och att du är medveten om din anmälnings- och uppgiftsskyldighet mot a-kassan.

13. Vad är en ersättningsperiod?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Om du har barn under 18 år när den 300:e dagen betalats ut får du ytterligare 150 dagar. Du kan ha uppehåll i ersättningsperioden;

Uppehåll kortare än ett år – Om det var mindre än ett år sedan du senast fick ersättning från a-kassan så fortsätter du på samma ersättningsperiod du hade före uppehållet. Du gör då ingen ny karens och du har kvar samma dagpenning. Detta gäller om det inte har passerat mer än 364 kalenderdagar från du senast fick ersättning till att du på nytt söker och har rätt till ersättning.

Uppehåll längre än ett år – Om det var 365 dagar eller mer sedan du fick ersättning från  a-kassan, och om avbrottet beror på att du arbetat, varit utomlands, haft semester eller ”bara varit hemma” ska du påbörja en ny ersättningsperiod. Du måste då på nytt uppfylla arbetsvillkoret.

14. Jag har inte sänt in tidrapporter än för jag väntar på besked om jag har rätt till ersättning?

Tidrapporten är din faktiska ansökan om ersättning och a-kassans underlag för utbetalning. På tidrapporten fyller du i hur dina dagar har sett ut, om du har varit arbetslös får du ersättning för det antal timmar du varit arbetslös under den veckan. Dina handlingar är kompletta när vi har; Arbetsgivarintyg, Ansökan om ersättning och tidrapport. I vissa fall kan vi behöva ytterligare dokument, i så fall meddelar vi detta.

Medlem och medlemsavgift

15. Hur blir jag medlem i Hamnarbetarnas A-kassa?

Sänd oss en ansökan om medlemskap – antigen med ditt e-leg eller sänd oss blanketten Ansökan om medlemskap. Här söker du medlemskap.

Du kan bli medlem från den 1:a i den månad som din ansökan om inträde kom oss tillhanda. För att bli medlem hos oss ska du arbeta eller haft ditt senaste arbete inom vårt verksamhetsområde.

Ring 031-515 411 eller maila oss om du inte har tillgång till skrivare och vill att vi skickar dig blanketten Inträdesansökan.

16. Vad kostar det att vara medlem i Hamnarbetarnas A-kassa?

Avgiften är 145 kronor per månad.

17. Kan jag betala medlemsavgiften via autogiro?

Ja. Du kan anmäler du autogiro med e-leg eller skicka in en blankett. Välj det sätt som passar dig här.

18. Kan jag betala medlemsavgiften med e-faktura?

Nej.

19. Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften i tid?

Är en avgift är obetald två månader efter att den skulle ha varit betald kommer ditt medlemskap att avslutas. Om du har tre obetalda avgifter är du medlem till och med den tredje obetalda månaden. Utebliven avgift ska betalas. Om du inte betalar kan kravet skickas vidare till inkasso.

Om ditt medlemskap avslutas på grund av bristande betalning får du hem ett beslut om utträde. Du kan omgående söka inträde hos oss på nytt. I samma kuvert som beslutet om utträde skickar vi med en Inträdesansökan.

20. Jag hittar inte min faktura, vad ska jag göra?

Ring oss på 031 – 515 411 eller maila så får du uppgift om OCR nummer. Avgiften ska betalas till BG 479 – 4673.

21. Jag har autogiro men har fått en påminnelse, varför?

Då har du inte haft täckning på kontot vid dragningsförsöken. Betala snarast möjligt in avgiften med den påminnelseavi du har fått.

22. Jag betalar via autogiro och har nytt konto nummer, hur gör jag?

Vi behöver då en ny autogiroanmälan från dig. Har du e-leg kan du göra en autogiroanmälan via vår hemsida, har du inte  e-leg skickar du in autogiroanmälan på pappersblankett. Välj det alternativ som passar dig här.

23. Måste jag vara med i facket för att vara med i a-kassan?

Nej, det måste du inte. Du kan vara medlem i bara Hamnarbetarnas a-kassa om du vill.

24. Jag har gått i förtidspension, varför får jag fortfarande hem inbetalningsavier till a-kassan?

Du som får avtalspension och inte vill vara medlem i a-kassan fram till att du fyller 65 behöver sända in en Ansökan om avslutat medlemskap. Du kan givetvis vara kvar som medlem i a-kassan när du blir förtidspensionär, i så fall avslutas ditt medlemskap automatiskt månaden före du fyller 65.

Du kan antingen säga upp medlemskapet med e-leg via vår hemsida, eller sända in pappersblanketten Ansökan om avslutat medlemskap. Välj det alternativ som passar dig här.

Du är medlem till den sista dagen i den månad din ansökan om avslutat medlemskap kom oss tillhanda. Medlemskapet upphör den första dagen i månaden efter. Medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

25. Jag är medlem i en annan a-kassa och ska byta till er, vad händer då med min pågående ersättningsperiod?

Vi får uppgift om ditt tidigare medlemskap och ersättningsperiod elektroniskt när du blivit beviljad utträde ur föregående a-kassa.  Du fortsätter på den ersättningsperiod du hade i din tidigare a-kassa. Vi kan hjälpa dig att byta a-kassa om du ger oss fullmakt när du fyller i din ansökan om medlemskap.

Med e-leg kan du söka medlemskap via vår hemsida, annars sänder du in blanketten Ansökan om medlemskap till oss. Välj det alternativ som passar dig här.

Deltidsdagar

26. Hur fungerar deltidsregeln?

En ersättningsperiod är 300/450 dagar. Under 60 veckor kan du få ersättning upp till din normalarbetstid för det antal timmar du är arbetslös under en vecka. När deltidsveckorna är slut får du bara ersättning från a-kassan veckor när du är helt arbetslös. Så länge du har deltidsveckor kvar har du inte rätt att tacka nej till ett erbjudet arbete.

Är du helt arbetslös betalas 5 ersättningsdagar ut, det är alltså ingen deltidsvecka. Jobbar du delvis en vecka och får ersättning från a-kassan för resterande arbetslös tid, är det en deltidsvecka.

Från den 15 maj 2017 gäller 60 veckors regeln, gäller kassakort avseende tid från vecka 20.

27. Kan jag flytta dagar på kassakortet för att slippa deltidsregeln?

Nej, det får du absolut inte. Du ska fylla i den dag du jobbat och med korrekt antal timmar du fått lön. Att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter till a-kassan är mycket allvarligt. Det kan leda till uteslutning. Vid grova fel kan det även bli en fråga om bidragsfusk och vi är då skyldiga att göra en polisanmälan.

Blanketter

28. Vad är ett arbetsgivarintyg?

På ett arbetsgivarintyg redovisar arbetsgivaren hur mycket du har jobbat under en viss tid.

Be din arbetsgivare använda Arbetsgivarintyg.nu när du behöver ett arbetsgivarintyg. Då får du snabbt ett intyg som du kan skicka vidare till oss. Kom överens med arbetsgivaren om intyget ska signeras elektroniskt eller skickas hem till dig per post. När din arbetsgivare gjort klart ett elektroniskt intyg får du ett mejl eller sms och kan hämta intyget med din e-legitimation.

29. Vad är ett anställningsbevis/anställningsavtal?

Ett anställningsbevis/anställningsavtal är ett avtal mellan dig och arbetsgivaren där det framgår från när du är anställd, vilken anställningsform du har och vilken lön som utgår. Ett anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Om vi begär ett anställningsbevis/avtal ska du sända oss en kopia av avtalet.

Du kan även meddela oss att du påbörjat en anställning genom att skicka in formuläret Meddelande om arbete via Mina Sidor.

30. Hur ska jag fylla i formuläret Anmälan om arbetslöshet?

Via tjänsten Mina Sidor kan du sända in formuläret elektroniskt, då får du även hjälp av ett ifyllnadsstöd.

Om du inte har e-leg sänder du in pappers formuläret Anmälan om arbetslöshet. Är du ny arbetslös kryssar du i rutan ”nyanmälan” överst och svarar på samtliga frågor.

Observera att du har en uppgifts och anmälningsskyldighet mot a-kassan. Om något i din situation ändras från då du senast fyllde i blanketten Anmälan om arbetslöshet ska du sända in blanketten som ”ändrings anmälan”. Inom 14 dagar måste du ha anmält de ändrade förhållandena till a-kassan.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen

31. Vad innebär sanktionssystemet?

Det innebär påföljder i arbetslöshetsförsäkringen om man inte sköter sitt arbetssökande och kontakten med Arbetsförmedlingen. När vi får ett meddelande från Arbetsförmedlingen ska vi besluta om sanktion enligt lagen. Innan vi fattar beslut sänder vi ett kommuniceringsbrev till dig angående meddelandet vi fått från Arbetsförmedlingen. Du har då möjlighet bemöta meddelandet med att sända oss din förklaring till händelsen. Om vi finner att det inte finns ett giltigt skäl till en förseelse beslutar vi om sanktion.

Sanktionerna börjar med en varning och om misskötseln fortsätter stängs du av från rätt till ersättning. Vid andra tillfället av misskötsamhet blir sanktionen en avstängningsdag, vid tredje tillfället fem avstängningsdagar, vid fjärde tillfället tio avstängningsdagar. Vid femte tillfället får man ingen mer ersättning innan man arbetat ihop ett nytt arbetsvillkor.

Om du har blivit sanktionerad under en ersättningsperiod och när den tagit slut fått en ny period så följer inte sanktionerna med.

32. Vad innebär en varning?

En varning påverkar inte din ersättning. Det en varning om att du misskött arbetssökandet och om det skulle fortsätta drabbas du av avstängning nästa tillfälle.

33. Vad innebär en avstängning?

Det innebär att du inte får ersättning en dag du skulle kunna fått ersättning. Dagarna i ersättningsperioden blir alltså inte färre. Men om du har drabbats av flera sanktioner och fått 10 dagar avstängning och därefter skulle få ytterligare en sanktion så innebär det att resterande dagar i perioden blir indragen. Du måste då arbeta upp ett nytt arbetsvillkor för att få en ny ersättningsperiod.

34. Måste jag söka ett anvisat arbete jag inte tycker är attraktivt?

En av förutsättningarna för att få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du aktivt ska söka och kunna ta de lämpliga arbeten som finns tillgängliga. Om Arbetsförmedlingen anvisar dig ett lämpligt arbete ska du söka det arbetet, även om det är på annan ort. Om du inte söker ett anvisat arbete sänder Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Inför beslutet kommunicerar vi dig och tittar på vad som står i din handlingsplan. Om arbetet var lämpligt blir det en påföljd enligt sanktionstrappan.

35. Jag har missat ett möte på Arbetsförmedlingen/inte sänt in aktivitetsrapporten/inte uppdaterat min handlingsplan – vad händer nu?

Arbetsförmedlingen sänder ett meddelande till a-kassan om detta. Vi sänder dig då ett kommuniceringsbrev som du kan bemöta. Om du vill kan du redan nu sända oss din förklaring i ett meddelande via Internetkassan, via e-post eller i ett vanligt brev. När kommuniceringstiden på vårt brev har gått ut kommer vi att fatta beslut om sanktion eller ej.

36. Vad är en aktivitetsrapport?

Som arbetslös ska du en gång i månaden rapportera till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter du gjort för att bryta arbetslösheten och redovisa vilka arbeten du sökt. Aktivitetsrapporten ska skickas in till Arbetsförmedlingen mellan den 1 och den 14 i månaden efter den månad rapporten avser. Arbetsförmedlingen granskar rapporten och om man bedöms att inte aktivt söka arbete sänder de ett meddelande till a-kassan som ska besluta om sanktion eller ej.

Aktivitetsrapporten kan fyllas i på Arbetsförmedlingens webbplats. För att kunna fylla i rapporten måste du skapa ett konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor”. Du behöver antingen e-legitimation eller en lösenordsinloggning för att kunna fylla i din rapport. Skapa ett konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor” .

Har du frågor om aktivitetsrapporten ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

37. Vad är en handlingsplan?

Det är ett dokument du och din arbetsförmedlare upprättar. Det är en överrenskommelse mellan er om vad du ska göra för att ta dig ur din arbetslöshet, tex vilka typ av jobb du ska söka. Har du frågor om handlingsplanen ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

38. Jag har jobbat så mycket hos min arbetsgivare under förra månaden – måste jag ändå sända in aktivitetsrapporten?

Du ska alltid sända in en aktivitetsrapport när du är inskriven på Arbetsförmedlingen / söker ersättning från a-kassan en månad. Aktivitetsrapporten ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 14:e månaden efter som rapporten avser. Alltså aktivitetsrapporten som avser januari ska Arbetsförmedlingen ha fått in under tiden 1-14 februari.

39. Jag är timanställd och jobbar nästan heltid och ibland mer – måste jag ändå söka andra jobb sådana månader?

Enligt lagen har du inte rätt att begränsa ditt arbetssökande.

40. Hur många arbeten måste jag söka?

Det är du och din handläggare på Arbetsförmedlingen som kommer överrens om vilka typer av jobb du ska söka, och det skrivs in i din handlingsplan. Det finns inget generellt krav på hur många jobb man ska söka per dag eller per vecka – det beror på vilka jobb som matchar din profil under perioden.

Studier

41. Får jag studera under arbetslösheten?

Du kan under vissa omständigheter studera under tiden du får ersättning från a-kassan utan att ersättningen påverkas. Studier får som längst vara 20 veckor per ersättningsperiod. Studiernas omfattning får högst vara 50 procent av heltidsstudier. Ett absolut krav är dock att a-kassan godkänt studierna innan studierna påbörjas.

Du ansöker om att få studera under arbetslösheten genom att sända in formuläret Ansökan om studier via Mina Sidor. Har du inte e-leg sänder du i stället in pappers formuläret Ansökan om att få studera deltid under arbetslösheten.

Det finns möjlighet att delta i kortare utbildningar på hel- eller deltid under 15 dagar samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Det gäller om du går en så kallad orienteringskurs eller annan aktivitet som ska syfta till att underlätta omställning till annat arbete.

Studier med bibehållen ersättning kan beviljas om:

 • du inte har slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna
 • studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
 • du intygar att studierna avbryts om de hindrar dig från att ta ett arbete
 • du inte har någon form av studiestöd

Det är viktigt att du alltid ansöker om ett godkännande från oss om du tänker börja studera och vill söka arbetslöshetsersättning samtidigt. Du får ett skriftligt beslut av oss. I beslutet står vilka studier som beviljats och i vilken omfattning samt under vilken tid du får studera. Om du vill studera under ytterligare en termin, måste sända in en ny ansökan till oss.

 

 

42. Kan jag frysa mitt medlemskap i a-kassan om jag är tjänstledig eller studerar?

Nej, det går inte och du betalar då samma avgift. Om du skulle välja att säga upp ditt medlemskap bör du vara medveten om att det tar 12 månader innan du har ett fullständigt försäkringsskydd.

43. Kan jag få ersättning från a-kassan under loven när jag studerar?

Nej, du kan inte får ersättning under loven. Du kan inte heller få ersättning från a-kassan om du har för avsikt att fortsätta studera. Dina studier måste vara helt avslutade eller avbrutna för att du ska kunna få ersättning från a-kassan.

Utträde

44. Jag vill avsluta mitt medlemskap i a-kassan, hur gör jag?

Du måste skriftligen säga upp ditt medlemskap i a-kassan genom att sända oss Begäran om utträde. Om du har e-leg kan du skicka in din begäran om utträde via vår hemsida, har du inte e-leg sänder du in pappers blanketten Begäran om utträde. Välj det alternativ som passar dig här.

45. Är det någon uppsägningstid på medlemskapet?

Nej. En ansökan om avslutat medlemskap ska göras skriftligen. Du är medlem till den sista i den månad din ansökan om avslutat medlemskap kom oss tillhanda, medlemskapet upphör den 1;a i månaden efter. Ett medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

Kassakort

46. Hur fyller jag i tidrapporten när jag har en anställning på deltid?

Har du en deltidsanställning med fastställd sysselsättningsgrad ska du fylla i rutan sysselsättningsgrad på tidrapporten.

Exempel; Om du har en anställning på 50% och inte jobbar mer än din schemalagda tid en vecka ska du fylla i sysselsättning 50 och bock i arbetslös alla dagar. Om du skulle jobba 4 timmar mer än din schemalagda tid en dag, då ska fylla i 4 timmar den dagen.

47. Jag har vabbat/tagit ut föräldrapenning/blivit sjuk - hur fyller jag i tidrapporten?

Är du hemma med sjukt barn, är föräldraledig eller om du själv har blivit sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan. På tidrapporten fyller du i rutan sjuk/föräldrapenning på rätt dag och rätt omfattning. Dina uppgifter måste stämma med de uppgifter Försäkringskassan har. Det sker en kontinuerlig kontroll av uppgifter mot Försäkringskassan. Du har aldrig rätt till ersättning från både Försäkringskassan och a-kassan för samma tid. Om man medvetet lämnar fel uppgifter eller om det sker med grov vårdslöshet kan man bli utesluten som medlem ur a-kassan. Då har man inte rätt till arbetslöshetsersättning ett år från det datum man blev utesluten.

Skulle du vara föräldraledig på lördagar eller söndagar påverkar inte detta din ersättning från a-kassan, men du ska givetvis deklarera att du tagit ut föräldrapenning på tidrapporten.